Wytwórnia betonu Velten

bwb Betonwerk Velten GmbH & Co. KG
Berliner Straße 12b, 16727 Velten, Niemcy

  • Stropy prefabrykowane
  • Ściany prefabrykowane
  • Prefabrykaty betonowe
  • Dystrybucja
  • Projektowanie